De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten

tussen Klus Klaas en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).


1.     Offertes zijn vrijblijvend voor beide partijen en zijn maximaal 30 dagen geldig.


2.     Bij werk uitgevoerd op basis van uurloon wordt aan het eind van iedere werkweek materiaal en loon van die week bij benadering

        contant of op rekening afgerekend, de eindafrekening na oplevering dient binnen 8 dagen na factuur- datum te worden voldaan.

        Zie ook punt 20.


3.     Bij aangenomen werk wordt een betalingsregeling in acht genomen van 50% voor aanvang, 40% halverwege het werk en 10%

        plus het eventuele meerwerk binnen 8 dagen na factuurdatum. Zie ook punt 20.


4.     Bij overschrijding van de betalingstermijn zal voor consumenten 3% en voor bedrijven 7,75% wettelijke rente per maand van het

        uitstaande bedrag in rekening gebracht worden. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van

        de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal

        worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde

        bedrag.

        Na 30 dagen zal de firma de incasso procedure opstarten. De kosten hiervan zullen in meerdering op de rekening worden gebracht.


5.     Verrekening van meer- en minderwerk vind plaats:

        - Ingeval van wijziging in de opdracht dan wel de voorwaarden van uitvoering.

        - Ingeval van aanwijzing door of vanwege de overheid, op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen.

        - Ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en verrekenbare hoeveelheden.


6.     Het werk wordt als voltooid beschouwd:

        - na oplevering.

        - wanneer de firma de eindafrekening heeft gestuurd.

        - bij ingebruikname van het werk door de opdrachtgever, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het

          werk dat gedeelte als voltooid wordt beschouwd.


7.     Na voltooiing van het werk is de firma niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, tenzij het werk een verborgen

        gebrek bevat en de opdrachtgever de firma daarvan binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijke reclameert.

        Alle geleverde producten en diensten blijven eigendom van de firma totdat de kosten volledig zijn voldaan.


8.     Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen van andere vorderingen op te schorten en niet het recht om de

        betaling van het niet betwistte gedeelte van de vordering op te schorten. Reclames dienen met reden omkleed schriftelijk te

        geschieden.


9.     Wanneer er zich prijsverhogingen voor lonen, bouwstoffen, materialen, e.d. mochten voordoen, dan houden wij ons het recht voor

        om het prijsverschil aan u in rekening te brengen.


10.   De datum van het werk, c.q. levering van materialen worden slechts bij benadering opgegeven.

        Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van

        een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in

        staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van

        Opdrachtnemer.  


11.   De firma zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijf- en of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.


12.   De firma is aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt,

        - voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel,

        - evenals aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden,

        - voor zover ontstaan door grove schuld van de firma.


13.   De opdrachtgever zorgt ervoor dat de firma tijdig kan beschikken over:

-         de voor de opzet van het  werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen ontheffingen en beschikkingen)

          e.e.a. op aanwijzingen van de firma.

-         Over het object waaraan of waarin het werk moet worden uitgevoerd.

-         Bouwstroom en water.


14.   Het benodigde water en elektriciteit zijn voor rekening van de opdrachtgever.


15.   De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de uitvoering van het werk niet gestremd wordt door werkzaamheden en/of

        leveringen van derden op de plaats van het werk.


16.   Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvan de opdrachtgever verantwoordelijk is,

        dienen de daaruit voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.


17.   De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven c.q. geleverde materialen,

        constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, evenals

        de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.


18.   Het werk, ofwel de plek waar het werk plaatsvindt wordt veegschoon opgeleverd.


19.   Bij onderaanneming zorgt de hoofdaannemer voor afvoer afval.


20.   Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen wanneer deze door de firma schriftelijk zijn bevestigd.